Focalfactory meets deadlines. We write in a simple unstilted Irish which native speakers can understand. We offer a fast, accurate and 100% reliable Irish translation service with upfront rates of €130 per 1000 words. That is cheaper than 99% of the Agencies and the highest quality is not compromised.

eXTReMe Tracker

1. Schemes: Introduction | 2. Scheme Guidelines | 3. Scheme of the Department
4. Schemes in Total | 5. Agreed Schemes 2008

Here below the English and the Irish text from Page 12 of the Report of the Commisissioner for 2004

(From p.12 of the Report of the Commissioner for 2004)

It was intended from the outset that the provisions of the Act would be introduced on a phased basis. It should be remembered, however, that all the provisions of the Act not previously in force will take effect on the 14th July 2006, that is, three years from the date the President signed the Act into law.

Language schemes are central to the Act. These are schemes which are to be agreed by the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs with a variety of public bodies. As "schemes "are agreed over time with every public body, it is possible that this Office will be responsible for monitoring as many as 650 language schemes.

In the initial period, however, to the end of 2004, which is the subject of this report, only one such scheme had been confirmed under the Act - the scheme of the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs itself. By year's end, work was in progress on the preparation of twenty-five other draft schemes.

(As l. 12 de Thuarascáil Tionscnaimh an Choimisinéara Teanga (Inaugural Report of An Coimisinéir Teanga) don bhliain 2004.)

Bhí sé i gceist ón tús gur de réir a chéile a thabharfaí forálacha an Achta i bhfeidhm, ach is ceart a mheabhrú go mbeidh gach foráil den Acht nach bhfuil i ngníomh roimhe sin i bhfeidhm ar an 14 Iúil 2006 - 3 bliana tar éis don Uachtarán a séala a chur leis.

Baineann croílár an Achta le scéimeanna teanga a chomhaontóidh an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le comhlachtaí poiblí éagsúla an Stáit. Má chomhaontaítear "scéim" le gach comhlacht poiblí in imeacht ama, d'fhéadfadh suas le 650 scéim teanga a bheith faoi bhráid na hOifige seo le monatóireacht a dhéanamh orthu.

Ach sa tréimhse bhunaidh go deireadh 2004, an tréimhse is ábhar don tuarascáil seo, ní raibh ach aon scéim amháin daingnithe faoin Acht - scéim na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta féin, cé go raibh an obair ullmhúcháin ar 25 "dréachtscéim" eile idir lámha ag deireadh na bliana sin.