Focalfactory meets deadlines. We write in a simple unstilted Irish which native speakers can understand. We offer a fast, accurate and 100% reliable Irish translation service with upfront rates of €130 per 1000 words. That is cheaper than 99% of the Agencies and the highest quality is not compromised.

eXTReMe Tracker

1. Schemes: Introduction | 2. Scheme Guidelines | 3. Scheme of the Department
4. Schemes in Total | 5. Agreed Schemes 2008

First Scheme to improve Irish Language Services for the Public published 30.09.04. 25 other Public Bodies to follow suit

An Chéad Scéim le Seirbhísí Gaeilge don Phobal a fheabhsú foilsithe 30.09.04

The Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs' Language Scheme was published today along with guidelines aimed at helping public bodies to improve both the range and quality of Irish Language Services in the Public Sector.

These documents were published in accordance with the provisions of the Official Languages Act 2003, which is designed to ensure that a better availability and a higher standard of public services through Irish is provided in a coherent, planned and agreed fashion. This should allow Irish speakers to access, over time, as many services as possible in their language of choice, in a manner already available to English speakers.
The Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív, T.D. also announced today the names of the first Agreed Schemes who will be requested to commence the process of drafting a scheme, in accordance with the guidelines.
The guidelines and this first Language Scheme are interlinked, as the Department's scheme can serve as a practical model for approximately 650 other public bodies and organisations. The Scheme published today covers such areas as;

Foilsíodh Scéim Theanga na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta inniu in éineacht le treoirlínte a bhfuil sé d'aidhm leo cabhrú le comhlachtaí poiblí idir raon agus cháilíocht Seirbhísí Gaeilge san Earnáil Phoiblí a fheabhsú.

Foilsíodh na cáipéisí seo de réir fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, atá deartha lena chinntiú go soláthraítear seirbhísí poiblí trí Ghaeilge, a bhfuil fáil níos fearr orthu agus atá ar chaighdeán níos airde, ar bhealach loighiciúil, pleanáilte comhaontaithe. Ba chóir go gcuirfeadh seo ar chumas Gaeilgeoirí teacht, le himeacht ama, ar an oiread seirbhísí agus is féidir sa teanga is rogha leo, ar bhealach atá ar fáil do Bhéarlóirí cheana féin.
D'fhógair an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Éamon Ó Cuív, T.D. ainmneacha an chéad 25 Chomhlacht Phoiblí a n-iarrfar orthu tús a chur leis an bpróiseas ó thaobh scéim a dhréachtú, de réir na dtreoirlínte, inniu freisin.
Tá na treoirlínte agus an chéad Scéim Theanga seo idirnasctha, mar gheall gur féidir le scéim na Roinne bheith ina samhail phraiticiúil le haghaidh amuigh is istigh ar 650 comhlacht agus eagraíocht phoiblí eile.
Cuimsíonn an Scéim a foilsíodh inniu réimsí amhail an méid seo a leanas:

 • Information/documents published for the general public
 • Pre-recorded oral announcements
 • Receptionists and switchboard operators
 • Electronic delivery of services, and
 • One to one service delivery

 • Faisnéis/cáipéisí arna bhfoilsiú don phobal ginearálta
 • Fógraí réamhthaifeadta ó bhéal
 • Fáilteoirí agus oibreoirí lasc-chláir
 • Seirbhísí a sheachadtar go leictreonach, agus
 • Seirbhísí a sheachadtar ar bhonn duine-le-duine

"The Publication of the Guidelines and the Department's Scheme marks another significant milestone in the implementation of the Official Languages Act 2003 on a phased basis.
The commitments set out in the Department Scheme 2004 - 2007 are realistic yet challenging.
There is work ahead for all of us, but I have no doubt that we, the service providers to the public, can live up to the challenge." Éamon Ó Cuív T.D., Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs
"Tá foilsiú na dTreoirlínte agus Scéim na Roinne ina chomhartha ar chlochmhíle shuntasach eile ó thaobh fhorfheidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ar bhonn céimnithe. Tá na gealltanais a leagadh amach i Scéim na Roinne 2004 - 2007 réalaíoch ach dúshlánach. Tá obair le déanamh ag chuile dhuine againn, ach níl aon amhras orm ach go mbeidh muide, na soláthraithe seirbhíse don phobal, in ann ag an dúshlán." Éamon Ó Cuív T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta

Editors' Note:

Attached: list of Agreed Schemes updated April 2008

Nóta don Eagarthóir:

Ag gabháil leis seo: liosta de na Scéimeanna Comhaontaithe arna uasdátú Aibreán 2008

LANGUAGE SCHEMES

The process of drafting a scheme by a public body commences when the Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs calls upon each organisation in turn to do so.
Their schemes will be agreed on a three-year renewable basis by the head of the public body and the Minister. Each scheme will be customised to suit the individual public body and the public it serves.
While the Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs already provides a significant Irish and bilingual service as detailed in the Scheme, there are some services that are still only available through English. These have been targeted as areas for improvement.
The scheme published today outlines the services in Irish, in English and bilingually that the Department provides. Also outlined are the steps that will be taken over the next three years to ensure that specific new commitments outlined in the Scheme in relation to provision of services through Irish will be achieved, in most cases by September 2007.

SCÉIMEANNA TEANGA

Cuirtear tús leis an bpróiseas ó thaobh comhlacht poiblí a bheith ag dréachtú scéime nuair a iarrann an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar gach eagraíocht é sin a dhéanamh ar a sheal. Comhaontóidh ceann an chomhlachta poiblí agus an tAire a gcuid scéimeanna ar an mbonn gur féidir iad a athnuachan tar éis trí bliana. Beidh gach scéim saindeartha le go mbeidh sí oiriúnach don chomhlacht poiblí ar leith agus don phobal a bhfreastalaíonn sé air.
Cé go soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta seirbhís shuntasach i nGaeilge agus ar bhonn dátheangach cheana féin, mar atá mionsonraithe sa Scéim, tá roinnt seirbhísí ann atá fós ar fáil trí Bhéarla amháin. Táthar tar éis díriú orthu sin mar réimsí atá le feabhsú. Leagtar amach na seirbhísí i nGaeilge, i mBéarla agus na seirbhísí dátheangacha a sholáthraíonn an Roinn sa scéim arna foilsiú inniu.
Leagtar amach sa scéim freisin na bearta a dhéanfar as seo go ceann trí bliana eile lena chinntiú go mbainfear gealltanais shonracha nua, arna leagan amach sa Scéim i ndáil le seirbhísí a sholáthar trí Ghaeilge, amach faoi Mheán Fómhair 2007, i bhformhór na gcás.

PRINCIPAL FEATURES OF DEPARTMENT'S SCHEME

Communications with the general public relating to its services will be made available in both English and Irish, or Irish only where appropriate, including:
 • Brochures, information leaflets and application forms (fully bilingual and within one cover - most such documents already meet this standard; those that don't will be upgraded within three years)
 • Other publications (with the exception of some specialized and technical publications)
 • Press releases
 • The Department's website
 • Speeches or statements, including those in the Oireachtas, by Ministers or speeches by senior officials will be made available in the language(s) in which they are delivered.
 • Pre-recorded oral announcements, including the computerised element of our telephone answering system, to our customers will be in the Irish language, or in the English and Irish languages. This objective will be achieved by the end of the current scheme, i.e. by September 2007.
 • Receptionists and switchboard operators are often the first points of contact with the general public. The Department will continue to ensure that reception/switchboard staff are competent to deal comfortably through Irish as well as English with any member of the public.
 • Electronic delivery of services to our customers and IT systems that support service delivery; the Department is committed under the scheme to ensuring that new computer systems to be installed in future will be fully bilingual, and remaining systems that are not will be upgraded on a phased basis between September 2007 and September 2010 (i.e., on completion of the implementation of the Department's current three year IT Strategy) so as to operate fully bilingually.
 • One-to-one service delivery
A number of the Department's Divisions, including Voluntary and Community Services, the Local Development Unit, Drugs Strategy Section, Charities Regulation Unit and the Rural Development Divisions, are currently not in a position to provide a one-to-one service to customers through the Irish language.

In the case of each of these Divisions, the Department will ensure over the lifetime of this scheme the assignment or upskilling of at least one appropriate member of staff so that each of these Divisions can deal effectively through the medium of Irish with external groups, as required.

PRÍOMHGHNÉITHE SCÉIM NA ROINNE

Cuirfear cumarsáidí leis an bpobal ginearálta a bhaineann lena seirbhísí ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge nó i nGaeilge amháin nuair is cuí sin, lena n-áirítear:
 • Bróisiúir, bileoga faisnéise agus foirmeacha iarratais (go hiomlán dátheangach agus arna gcuimsiú ar chlúdach (bileoige srl.) amháin - comhlíonann formhór na gcáipéisí den sórt sin an caighdeán seo cheana féin; uasghrádófar iad siúd nach gcomhlíonann é faoi cheann trí bliana)
 • Foilseacháin eile (ach roinnt foilseachán speisialaithe agus teicniúla ina n-eisceacht air sin)
 • Preasráitis
 • Láithreán gréasáin na Roinne
 • Cuirfear óráidí nó ráitis, lena n-áirítear iad siúd san Oireachtas, nó arna ndéanamh ag Airí nó óráidí arna ndéanamh ag oifigigh shinsearacha, ar fáil sa/sna teanga/cha ina seachadtar iad.
 • Beidh fógraí réamhthaifeadta ó bhéal, lena n-áirítear eilimint ríomhairithe ár seirbhíse freagartha gutháin, dár gcustaiméirí i nGaeilge, nó i mBéarla agus i nGaeilge. Bainfear an chuspóir seo amach faoi dheireadh na scéime reatha, .i. Meán Fómhair 2007.
 • Is minic gurb iad fáilteoirí agus oibreoirí lasc-chláir an chéad phointe teagmhála leis an bpobal ginearálta. Leanfaidh an Roinn ar aghaidh lena chinntiú go mbíonn sé d'inniúlacht ag baill foirne ar an deasc fáiltithe/lasc-chlár déileáil go compordach trí Ghaeilge chomh maith le Béarla le haon duine den phobal.
 • Seirbhísí a sheachadtar go leictreonach dár gcustaiméirí agus córais Teicneolaíochta Faisnéise a thacaíonn le seirbhísí a sheachadadh; tá an Roinn tiomanta faoin scéim lena chinntiú go mbeidh córais nua ríomhaire atá le suiteáil amach anseo go hiomlán dátheangach, agus go n-uasghrádófar córais atá fágtha agus nach bhfuil amhlaidh, ar bhonn céimnithe idir Meán Fómhair 2007 agus Meán Fómhair 2010 (.i. agus forfheidhmiú Straitéis reatha trí bliana na Roinne i leith Teicneolaíochta Faisnéise curtha i gcrích) ionas go bhfeidhmeoidh siad go hiomlán dátheangach.
 • Seirbhísí a sheachadtar ar bhonn duine-le-duine
Tá roinnt Rannán de chuid na Roinne, lena n-áirítear Seirbhísí Deonacha agus Pobail, an tAonad um Fhorbairt Áitiúil, Rannóg na Straitéise Drugaí, Aonad um Rialáil Chumann Carthanachta agus na Rannáin um Fhorbairt Tuaithe, nach bhfuil i riocht seirbhísí duine-le duine a sholáthar do chustaiméirí trí Ghaeilge faoi láthair.
I gcás gach ceann de na Rannáin seo, cinnteoidh an Roinn, i gcaitheamh ré na scéime seo, go sannfar nó go bhfeabhsófar scileanna duine cuí amháin ar a laghad den fhoireann ionas gur féidir le gach ceann de na Rannáin seo déileáil go héifeachtach trí mheán na Gaeilge le grúpaí seachtracha, de réir mar atá riachtanach.

OTHER SERVICE COMMITMENTS UNDER THE ACT

A number of sections of the Act contain service commitments that apply automatically to all public bodies regardless of whether a scheme has been agreed with the individual public body as follows;
 • A person has the right to receive a reply to correspondence in the official language in which it was written (section 9(2)).
 • A limited number of key documents of public interest must be published in Irish and English simultaneously, for example, annual reports, statements of strategy and documents setting out public policy proposals (section 10)
 • The Act also provides for regulations to be made by the Minister in relation to the use of the Irish language, or the Irish and English languages, on stationery, advertising and signage used or placed by public bodies. Work is ongoing in relation to the making of such regulations.

GEALLTANAIS EILE I LEITH SEIRBHÍSÍ FAOIN ACHT

Tá gealltanais i leith seirbhísí i roinnt alt den Acht a bhaineann le gach comhlacht poiblí go huathoibritheach cibé ar comhaontaíodh scéim leis an gcomhlacht poiblí ar leith nó a mhalairt, agus tá na gealltanais sin liostaithe thíos:
 • Tá sé de cheart ag duine freagra a fháil ar chomhfhreagras sa teanga oifigiúil inar scríobhadh é (alt 9(2)).
 • Ní mór líon teoranta cáipéisí tábhachtacha atá inspéise don phobal a fhoilsiú i nGaeilge agus i mBéarla go comhuaineach, mar shampla, tuarascálacha bliantúla, ráitis straitéise agus cáipéisí ina leagtar amach tograí i leith beartas poiblí (alt 10)
 • Tá forálacha san Acht freisin a chuireann ar chumas an Aire rialacháin a dhéanamh i ndáil le húsáid na Gaeilge, nó na Gaeilge agus an Bhéarla, ar stáiseanóireacht, fhógraíocht agus chomharthaíocht arna húsáid nó arna cur suas ag comhlachtaí poiblí. Tá obair i ndáil le rialacháin den sórt sin a dhéanamh ag dul ar aghaidh.
2. Schemes in Total >>>